ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติของวิทยาลัย
    สถานที่ตั้ง
เลขที่ 88 สุขุมวิท 73 แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260
มีเนื้อที่ 6 ไร่ 90 ตารางวา
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2522 ณ อาคารเลขที่ 88 สุขุมวิท 73 ได้ก่อกำเนิดสถาบันอาชีวศึกษาขึ้น ชื่อว่า “กรุงเทพธุรกิจพณิชยการ” โดย ท่านอาจารย์อุดม แสงหิรัญ และ ท่านอาจารย์พิศมัย แสงหิรัญ มีความมุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาและการฝึกอบรมเยาวชนของชาติ ให้มีความรู้ และความสามารถในแขนงอาชีวศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานนำไปประกอบอาชีพ และ ค้นคว้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมได้ดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เปิดสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับ ปวช. แผนกบัญชี การขาย เปิดเรียนภาคเช้า ปีแรก เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น มีนักเรียนรุ่นแรก 175 คน โดยมีครูประจำ 10 ท่าน และ ครูพิเศษ 5 ท่าน
เหตุการณ์สำคัญ
www.000webhost.com