ระเบียบการรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร


หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) รับนักเรียนที่จบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 )
การศึกษานอกโรงเรียน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ( กศน. ม.3 )


 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )รับนักเรียน นักศึกษาที่จบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 )
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ทุกสาขา
การศึกษานอกโรงเรียน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ( กศน. ม.6 )

www.000webhost.com